فروش، بیشتر از طریق کدام ابزار اتفاق می افتد؟(ضروری)
ویترین پیج شامل چیست؟(ضروری)
یک سناریوی خوب شامل چه مواردی است؟(ضروری)
از طریق دوره محتوای پولساز چگونه میتوانیم به درامد برسیم؟(ضروری)
بهترین ساعت برای پست گذاشتن کدام است؟(ضروری)